Archive for the ‘Karlstad’ Tag

Sammandrag av nyheter angående svenska vargjakten, del 2   1 comment

Från:  Svensk Jakt

Dec. 09, 2015 av Jan Henricson

Ministern: ”Vi hade konsulterat all juridisk expertis”

Sven-Erik Bucht. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Sven-Erik Bucht. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht överraskades av förvaltningsrättens beslut att stoppa vargjakten. Han vill inte kommentera beslutet i sak, men säger att regeringen inte sett någon konflikt med EU-rätten vad gäller rätten att överklaga jaktbeslut endast till Naturvårdsverket.

Sven-Erik Bucht är i hemmamarker för att diskutera el med Pajalaborna när Svensk Jakt når honom på en ostadig telefonlinje mellan två åtaganden. Han har satt sig in i förvaltningsrättens beslut om att stoppa vargjakten, och även om han inte vill kommentera rättssaken säger han att regeringen har en annan åsikt.
– Både den nuvarande och den tidigare regeringen har granskat de juridiska konsekvenserna av ändringen i jaktförordningen vad gäller överklaganderätten. Båda har funnit att det faktum att beslut om jakt på rovdjur endast kan överklagas till Naturvårdsverket inte står i strid med EU-rätten, säger Sven-Erik Bucht.

Vad har du som landsbygdsminister att säga till landsbygdsborna i Värmland och Örebro en svart fredag som denna?
– Jag har stor förståelse för den frustration som många känner. Inte minst på grund av att beslutet kom så sent. Jägarna har lagt ner arbete på planering, man har tagit ledigt och åkt till sina jaktkojor. Och så får man det här beskedet kvällen innan jakten ska börja.
– Jag förstår också många landsbygdsbor som har ständiga angrepp på tamboskap och den otrygghet de känner eftersom vi har en stor vargstam idag.

Har du gjort något särskilt idag med tanke på det som hänt?
– Nu har jag fått sätta mig in i det här beslutet som förvaltningsrätten har tagit där jag ser att de inte tagit ställning till själva licensjakten utan vad gäller möjligheten att överpröva och att det kan vara i strid med EU-rätten. Nu är det en rättsprocess som är igång och som statsråd är jag förbjuden att gå in i den.
– Vi måste följa rättsprocessen och se vart den leder, men samtidigt vill jag uttrycka att de bedömningar som är gjorda av den här och tidigare regering är att det här ska vara helt ok, att man har den här gången att länsstyrelsens beslut vid överklagande kan avgöras definitivt av Naturvårdsverket. Nu gör förvaltningsrätten en annan bedömning och ja, så är det, och det kan jag inte lägga mig i som statsråd.

Har du funderat på att ta kontakt med ansvarig EU-kommissionär?
– Ja, givetvis. Den här frågan kommer att lyftas där. Vi måste få ett svar för det är orimligt att ha den här oklarheten.

Vad säger du om de här vargvärnarorganisationerna som överklagar varje beslut om en vargförvaltning?
– Det är beslut som de har tagit och jag finner ingen anledning att värdera deras ställningstagande. Det får de stå för själva.

Tror du att det blir någon vargjakt i vinter?
– Det kan inte jag säga. Rättsprocessen är igång och det går inte att idag bedöma hur lång tid den kommer att ta. Jag hoppas att det ska gå snabbt, givetvis.

Många är allvarligt oroade för vad som kan hända nu. Vad har du att säga till dem?
– Jag har stor förståelse för det. Men vi måste avvakta den här rättsprocessen. Jag kan tyvärr inte ge något annat råd.
– Jag vill också säga att det är viktigt att vi har respekt för rovdjur men det är också väldigt viktigt att vi har respekt för människor. Jag är själv landsbygdsbo och jag har stor förståelse för den oro som många landsbygdsbor, inte minst i Värmland där man har en stor vargstam, känner.

Både du och statsministern har sagt att det är klart att vi ska jaga varg. Hur kände du själv när du hörde att den sedan länge emotsedda jakten stoppades i sista stund?
– Vi hade konsulterat all juridisk expertis som vi har tillgång till och samtliga hade gjort bedömningen att det här var i enlighet med EU-rätten. Det var överraskande att förvaltningsrätten gjorde en annan bedömning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.


 

Från:  Svensk Jakt

Dec. 09, 2015 av skribent på Svensk Jakt

Jägareförbundet överklagar vargbeslut

Svenska Jägareförbundet överklagar beslutet om den stoppade vargjakten till Kammarrätten i Göteborg.

Förbundsjurist Ola Wälimaa

 

Det finns ett enormt missnöje inom Jägareförbundet. Detta som en följd av att Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade vinterns vargjakt. Jägareförbundet vill nu att kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens beslut och förbundet anger flera skäl till detta.
– Vi anser bland annat att förvaltningsrätten inte ska ta upp frågan – det strider mot svensk lagstiftning. Det är EU-kommissionens roll att driva rättsprocesser mot Sverige ifall landet inte lever upp till EU-bestämmelserna – inte Förvaltningsrätten i Karlstad. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att man tagit upp frågan – domstolen skriver uttryckligen att man inte anser sig skyldig att följa den svenska lagstiftningen, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

Inte avgjort
Han understryker också att det finns ett överträdelseförfarande mellan Sverige och EU-kommissionen som inte är avgjort.
– Förvaltningsrätten ska tolka svensk lagstiftning, inte agera EU-domstol, säger Ola Wälimaa.
Även när det gäller själva inhibitionen har Jägareförbundet synpunkter på hur rätten diskuterat.
– Det går inte diskutera förvaltning av enskilda individer när det handlar om en stam. Den jakt som är beslutad om stoppar inte tillväxten av vargstammen. Om, notera att jag säger om, det var fel att genomföra jakten så kommer stammen ändå att vara större nästa år. Det finns med andra ord inga skador som inte kan repareras, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Solklart fel

Bo Sköld.

Generalsekreterare Bo Sköld

 

Bo Sköld tar också upp EU-domstolens mål mot Finland.
– Domstolen såg inget problem med deras vargjakt så länge det fanns tillväxt i stammen. Skillnaden mot förhållandet i Sverige är att vi nu har gynnsam bevarandestatus. Det hade inte Finland. Från vår horisont är förvaltningsrättens beslut solklart fel och därför överklagar vi, säger Bo Sköld och Ola Wälimaa.


 

Från:  Svensk Jakt

Dec. 09, 2015 av Lars-Henrik Andersson

Trots rovdjursutredningar, politiska beslut och annat är det Karlstads förvaltningsrätt (bilden) som numera helt och hållet har den svenska vargförvaltningen i sin hand.

Trots rovdjursutredningar, politiska beslut och annat är det Karlstads förvaltningsrätt (bilden) som numera helt och hållet har den svenska vargförvaltningen i sin hand.

 

Förvaltningsrätten hade kunnat välja att bara pröva frågan om rätten att överklaga licensjaktbeslutet på varg.
– Det hade man kunnat ha som en tänkbar utgång, säger Carina Ludvigsson, förvaltningsrättsfiskal.
Rätten valde dock att även stoppa jakten.

Den 5 januari tog Naturvårdsverket beslut om att avslå alla överklaganden om licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län.
Det fick föreningen Nordulv att reagera och författa ett överklagande till förvaltningsrätten i Karlstad.
Förvaltningsrätten gjorde igår bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten.
De tre som utrett frågan vid förvaltningsrätten är förutom Carina Ludvigsson även Rebecka Isaksson, förvaltningsrättsfiskal, samt Lars Överström, förvaltningsrättsjurist.
Utredningen föredrogs för lagman Marie-Jeanette Axelius Friberg, som igår kväll fattade det formella beslutet att stoppa jakten.

Vilken koppling gör ni mellan överklagandeförbudet och ett jaktstopp?
– För att komma med sådana här verkställighetsbeslut, som i det här fallet att stoppa jakten, krävs i allmänhet en ganska hög grad av sannolikhet för att man i slutändan ska komma fram till att jaktbesluten inte var korrekta. Men man kan sätta lite lägre krav på den här sannolikheten om man inte kan få konsekvenserna återställda om ett sådant beslut skulle visa sig vara felaktigt, säger Carina Ludvigsson.

Är inte det egentligen en annan fråga? För ärendet handlar ju om rätten att kunna överklaga? Både riksdag och regering har sagt att Sverige ska ha licensjakt på varg.
– Det vi har prövat är en förenings begäran om att jakten inte ska få påbörjas och för att vi ska kunna ta ställning till den begäran så måste vi först titta på om den personen har haft rätt att klaga, om beslutet är överklagbart.

Men hade ni inte kunnat titta på rätten att överklaga utan att ta beslut om ett stopp för jakten?
– Ja, det hade man kunnat ha som en tänkbar utgång. Förvaltningsrätten har dock resonerat att konsekvenserna av ett genomförande av besluten inte går att återställa om förvaltningsrätten i slutändan anser att de besluten var felaktiga, säger Carina Ludvigsson.

Har ni vägt in vad regering och riksdag har beslutat om vad gäller licensjakt på varg?
– Det finns nu en förening som påtalar vissa regler inom EU-rätten som säger att det här överklagandeförbudet inte är korrekt och då finns det en skyldighet för en nationell domstol att åsidosätta den nationella rätten.

Kan ni förstå kritiken mot att stoppa jakten?
– Det är inte min sak att uttala mig om det. Domstolen gör en rättslig prövning.

Kan förvaltningsrättens beslut om jaktstopp tolkas som ett politiskt ställningstagande från rättens sida?
– Nej, vi har gjort en rättslig bedömning av förutsättningarna för licensjakten. Sedan finns det politiska intressen i de här frågorna.
Carina Ludvigsson vill inte uttala sig om hur lång tid det kommer ta för rätten att komma fram till ett ställningstagande, alltså om överklagandebeslutet strider mot EU-rätten.
– Det är ju stora och komplicerade frågor som vi har att göra med. Vi ska göra en ordentlig utredning.

Det kan alltså innebära att det inte blir någon licensjakt på varg i vinter?
– Det vågar jag inte svara på. Det kommer naturligtvis att ta tid, men vi jobbar så snabbt som möjligt.


 

Från:  Svensk Jakt

Dec. 08, 2015 av skribent Svensk Jakt

Erlandsson förvånad och kritisk till jaktstopp

Eskil Erlandsson, vice ordförande i EU-nämnden.

Eskil Erlandsson, vice ordförande i EU-nämnden. Foto: Jan Lipka

 

Före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är förvånad och kritisk till att Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade vargjakten i Värmland och Örebro län.

Beslutet kom trots att vargen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och EU:s åtta kriterier för att Sverige ska kunna ha jakt är uppfyllda. Eskil Erlandsson är förvånad och kritisk.
– Det finns mycket varg ute i länen. Stammen är idag mycket stor och måste kunna förvaltas genom jakt på samma sätt som de andra stora rovdjuren. Jag är förvånad över detta beslut, säger Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Nio tiondelar vill ha vargjakt
Riksdagen har sedan tidigare fattat beslut om att Sverige ska ha licensjakt. Drygt nio tiondelar av riksdagens ledamöter röstade ja till beslutet, inklusive Socialdemokraterna som idag ansvarar för svensk jaktpolitik i regeringen. Att vargjakten nu tillfälligt stoppas grundas i att domstolen i avvaktan på ett beslut i sakfrågan är tveksam till om jaktförordningens skrivelser är förenliga med EU-rätten.
– Både Alliansregeringen och den nya vänsterregeringen har gjort bedömningen att vår jaktförordning är förenlig med EU-rätten. Jag förväntar mig att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) snarast lyfter på luren och ringer den ansvarige EU-kommissionären för att en gång för alla få klarhet i vad som gäller, avslutar Eskil Erlandsson.


 

Från:  Svensk Jakt

Dec. 08, 2015 av Olle Olsson

Folkaktion planeras mot förvaltningsrätt

I morgon fredag planeras en folkaktion mot förvaltningsrättens beslut att stoppa vargjakten. Protestaktionen arrangeras på torget i Karlstad.

Bakgrunden till upproret är Karlstads förvaltningsrätts beslut att stoppa licensjakten på varg för tredje året i rad.
– Nu måste vi resa oss mot det faktum att vargkramare styr över alla landsbygdsbor. Detta berör så otroligt mycket folk, vi möts på torget i Karlstad för att protestera, säger en rasande Sofie Rockmyr, som startade upproret.
Trots att protestaktionen genomförs redan på fredagen tror och hoppas hon på att många missnöjda sluter upp.
– Jag hoppas att det kommer 2.000 personer och att de tar med sig kor, får, plakat och traktorer. Nu får det vara nog, dundrar upprorsstartaren Sofie Rockmyr.
Folkationen genomförs klockan 15.00 på fredagen på torget i Karlstad.


 

Från:  DN.STHLM

Dec. 08, 2015 av DN

Troligt vargrevir i Stockholm

Mycket tyder på att ett vargpar har bildat revir söder om Södertälje. Snön som kom under helgerna gjorde det möjligt för Länsstyrelsen att spåra de två vargarna.

Spåren efter två vargar som gått tillsammans, och som regelbundet urinmarkerat, upptäcktes väster om Järna i södra Stockholms län – vilket tyder på att minst ett av djuren har området som sitt revir.

– Insamlad spillning kommer att dna-analyseras och förhoppningsvis ge svar på om det handlar om ett revirmarkerande par, säger rovdjurshandläggare Arne Söderberg.

 Mellan 2009 och försommaren 2013 fanns ett vargrevir i Riala mellan Norrtälje och Åkersberga. Sedan dess har det varit tomt på stationära vargar i Stockholms län, men under våren, sommaren och hösten har det kommit in ett antal observationer av varg från trakterna söder om Södertälje.

Länsstyrelsen lyckades spåra dem vid två tillfällen under jul- och nyårshelgerna.

– Det kom snö, men i små mängder. Därför har det inte gått att avgöra om båda djuren markerat på samma ställe, och vi vet ännu inte helt säkert om det rör sig om ett revirmarkerande par, säger Arne Söderberg.

Under spårningarna har fem spillningar samlats in och skickats vidare för genetisk analys. När resultaten av dessa analyser är klara, kommer det förhoppningsvis att framgå om det rör sig om en parbildning eller inte.

– Frånvaron av spårsnö gör också att vi i dag inte vet över hur stort område vargarna rör sig. Men vi prioriterar arbetet med att klargöra detta, säger Arne Söderberg.

Vad ska man göra om man ser en varg eller annat rovdjur?

– Vi är väldigt angelägna om att få veta det, och helst bör man rapportera via rovobs.se, säger Arne Söderberg.

 

Advertisement

Sammandrag av artiklar och nyhetssändningar angående den svenska vargjakten.   1 comment

Från: VF Värmlands Folkblad

Jan. 10, 2015 av Sofie Gustavsson

”Vuxna män gråter i dag”

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig vid Jägareförbundet, tycker att vargfrågan är en parodi.

 

”Hånade”, ”lurade”, ”bedrövligt”.
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig vid Jägareförbundet, rasar mot torsdagens beslut.
– Vuxna män gråter i dag, säger han.

Det var en till på bristningsgränsen upprörd Gunnar Glöersen som VF nådde på torsdagskvällen.

– Man tror knappt det är sant, jag saknar nästan ord. Jag är inte tagen på sängen så tillvida att man visste att den här risken fanns. Men jag kunde inte drömma om att förvaltningsrätten i Karlstad skulle ge sig i polemik med Sveriges regering och påverka EU-domstolens process, säger han.

– I den mån det fanns någon tilltro till systemet är den definitivt körd i botten. Nu finns det ingen tro på det demokratiska systemet längre. Det här är den amerikanska modellen där man trixar med juridiska formuleringar för att stoppa och skjuta upp något.

Enligt Gunnar Glöersen är domen ett hårt slag mot de 154 jägare som hade anmält sig som jaktledare, samt alla de andra som var på väg ut i Forshaga och Gårdsjö samt Medskogen och Kläggen, reviren inom vilka värmländsk licensjakt skulle bedrivas.

– Svenska vargfrågan är en parodi. Människor lider över de förlorade möjligheterna. Vi blir hånade och stoppade igen. Det är så bedrövligt. Folk är förtvivlade och tror inte att det är sant att man kan dribbla med människor så här.

– Människors livskvalitet stoppas. Vuxna män gråter i dag.

I beslutet hänvisade förvaltningsrätten till att vissa naturvärden inte hade gått att återställa. Det ger Glöersen inte mycket för.

– Jag hade förstått det om det hade handlat om att spränga bort ett berg. Det skjuts nya vargar varje år, vi skjuter inte ens tillväxten. De som varit ute i skogen inför jakten säger att det kryllar av vargar.

Oavsett vilket beslut förvaltningsrätten senare kommer fram till har Glöersen inte stort hopp om att det blir någon licensjakt 2014. Efter den anvisade jaktperioden börjar nämligen vargarnas parningstid.

– Man kommer väl ta ett principiellt beslut igen, och sen blir det samma visa nästa år.

BAKGRUND:

Domen från förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Karlstad stoppar tills vidare licensjakten på varg. I bedömningen anför man bland annat:

”…det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten, och har därför prövat föreningens begäran om att licensjakten inte får påbörjas som planerat. Förvaltningsrätten kom fram till att länsstyrelsernas beslut tills vidare inte får verkställas. I sin bedömning har förvaltningsrätten bl.a. tagit hänsyn till att frågan om licensjakten ska få genomföras är oviss och att konsekvenserna av ett genomförande av länsstyrelsernas beslut inte går att återställa om förvaltningsrätten senare skulle anse att besluten har varit felaktiga.”

Beslutet kan överklagas till kammarrätten i Göteborg.


 

Från VF Värmlands Folkblad

Jan. 10, 2015 av Thony Liljemark

Jägarna rädda för hot

I morgon, fredag 9 januari, inleds vargjakten men jägarna i de två jaktområdena är förtegna om jaktplanerna. FOTO: TT

 

Snöfallet natten till onsdagen välkomnas av jägarkåren inför starten av årets vargjakt.
Vargjägarna vill dock inte berätta för media om jaktplanerna.
– Jägarna blev illa utsatta vid den förra jakten då vi hade en väldig öppenhet, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig vid Svenska jägareförbundet.

– Förra gången vi jagade varg blev vi hotade. Tv var här och gjorde reportage och våra namn fanns i tidningarna. Det ringde folk hela nätterna och talade om att de skulle ta oss, berättar en jägare i Östmarkstrakten.

Han fortsätter:

– Nu har vi sagt att vi hänvisar journalister till Gunnar Glöersen och Lennart Johannesson.

Den sistnämnde är ordförande i Svenska jägareförbundet Värmland.

– Jag tror inte någon jägare vill ha journalister med ut i skogen den här gången. Däremot kommer jag och Gunnar att finns tillgängliga på telefon och svara på frågor, säger han.

En annan orsak till fåordigheten är risken för att aktivister ska försöka störa jakten. Organisationen Wolf Association Sweden meddelar på Facebook att de kommer att ha ett stort antal personer, i praktiken så kallade mänskliga sköldar, ute på ”natur- och djurstudier” för att värna utrotningshotad natur och djur i de vargrevir i Värmland där jakten pågår.

– Det är jakträttsinnehavare, alltså markägare och arrendatorer i de här områdena, som har rätt att jaga och att störa det här är som att störa annan näringsverksamhet. Det är inte speciellt moget, säger Lennart Johannesson.

Det var i måndags Naturvårdsverket gav klartecken till licensjakt på 24 vargar i Värmland på två områden inom reviren Forshaga och Gårdsjö i söder samt Medskogen och Kläggen i den norra delen av länet. I det norra området finns spårsnö vilket talar för att jägarna där ger sig ut på jakt på fredag när jakten inleds.

– Det har kommit mycket snö i natt (läs natt till onsdag) så nu är det snö så det räcker till, säger en jägare i Bograngen.

Även i det södra jaktområdet fanns spårsnö på onsdagen men utlovade plusgrader kan medföra att snön försvinner där vilket gör det i stort sett omöjligt att jaga varg.

– Spårsnö är en förutsättning för en effektiv vargjakt, säger Lennart Johannesson.

Som VF berättade i går kan vargjakten stoppas tillfälligt av förvaltningsrätten i Karlstad dit miljöorganisationerna överklagat Naturvårdsverkets beslut från slutet av december om att avslå begäran om ett tillfälligt jaktstopp.

Ännu sent på onsdagseftermiddagen fanns inget beslut från förvaltningsrätten.

– Det är ett komplicerat ärende så det lär inte förvaltningsrätten i Karlstad kunna hantera i en handvändning. Jag ser inte överhuvudtaget varför de skulle ge sig in i en diskussion där regeringen för en diskussion i samma ärende med EU-kommissionen, säger Gunnar Glöersen.

Vargjakten pågår till 15 februari.


 

Från: SVT Nyheter Tvärsnytt

Dec. 09, 2015 av Anders Svensson

Död varg hittad – misstänkt jaktbrott

En död varg har hittats på en sjö utanför Nora. Länsstyrelsen i Örebro tror att det kan röra sig om ett jaktbrott.

Det var i måndags som en död varg hittades på en sjö vid Grecksnäs udde utanför Nora. Det finns misstanke om att vargen skjutits till döds, och därför har miljöåklagare nu inlett en förundersökning om jaktbrott.

Det hela inträffade bara några dagar innan licensjakten på varg inleds i reviren Mårdshyttan och Nora.

Vargen ska nu undersökas av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).


 

Från: SVT Nyheter Värmlandsnytt

Dec. 09, 2015 av Sandra Ruuth

Videolänk URL:  http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=568&articleId=2589309&type=embed&contextSectionId=568&position=15

Licensjakten på varg i Värmlands och Örebro län som skulle ha inletts på fredagen stoppas tillsvidare av Förvaltningsrätten i Karlstad.

Mindre än ett dygn innan jakten skulle ha dragit igång kom beskedet att det inte blir någon jakt. Åtminstonde inte nu. På torsdagseftermiddagen meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad att vargjakten tillsvidare inte får påbörjas som planerat i Värmland och i Örebro län. Det som Förvaltningsrätten har tagit ställning till nu är alltså inte jakten i sig, utan att länsstyrelsernas beslut om jakt inte kan överklagas till domstol utan bara till Naturvårdsverket. Enligt Förvaltningsrätten är det tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätt.

– Jag blev både ledsen och förbannad. Det här är något som vi lagt ner mycket tid och energi för att palnera för att få till och så böir det inte något, säger Thomas Fröman, Jägareförbundet Värmland.

I Värmland skulle 24 vargar ha fått skjutas och intresset bland jägare har varit stort. Över 150 personer hade anmält sig som jaktledare till den nu inställda jakten.

– Vargen kommer aldrig bli accepterad av hela befolkningen om vi inte får jaga den. Vargen måste lära sig att vara för människan, säger Thomas Fröman.

Glatt överraskade

Föreningen Nordulv och de tre organisationerna Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen är de organisationer som vänt sig till Förvaltningsrätten i Värmland för att få prövat rätten att överklaga beslutet att skjuta 24 vargar i Värmland.

– Vi är glada att vi har domstolar som har en sådan kunskap och integritet att dom ser till att svenska myndigheter följer Sveriges och EU:s lagstiftning. Det säger Jan Terstad från SNF, Svenska Naturskyddsföreningen i en kommentar till Förvaltningsrättens beslut att stoppa vargjakten. En jakt som skulle startat i dag  i Värmland och Örebro län.

– Jag är geniunt positivt överraskad över beslutet, säger Jan Terstad till Värmlandsnytt. Det faktum att Förvaltningsrätten tog upp vårt överklagande och fattade ett inhiberingsbeslut visar att de har samma uppfattning som vi, nämligen att vi har rätt att få jaktbeslutet prövat i domstol, säger Jan Terstad.

Parterna i målet kan överklaga beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Relaterat:

Länk till Förvaltningsrättens pressmeddelande


 

Från: helahälsingland.se

Dec. 09, 2015 av Linda Mårtensson

Skyddsjakt på varg stoppas efter överklagande

Skyddsjakten på varghonan i Prästskogsreviret i Ljusdals kommun är avblåst tills vidare.

Länsstyrelsens beslut överklagades och nu ligger alfahonans framtid i Naturvårdsverkets händer.

Det var i december 2014 som Länsstyrelsen beslutade att bevilja en ansökan om skyddsjakt på en varghona i Prästskogsreviret, nordväst om Färila i Ljusdals kommun. Detta efter att fyra hundar blivit angripna i reviret. Jaktstarten beräknades att starta på fredagen, 9 januari, och den skulle skötas av Länsstyrelsen – från helikopter. Naturvårdsorganisationerna i Gävleborg överklagade beslutet och yrkade på inhibitation, det vill säga att beslutet inte får verkställas förrän Naturvårdsverket gjort en prövning och tagit ett slutgiltigt beslut. Och så är läget nu – skyddsjakten på varg i Prästskogsreviret läggs på is och honans framtid är oviss. Naturvårdsorganisationerna i Gävleborg anger bland annat i sin överklagan att den, enligt dem den genetiskt viktiga, Galvenhannen som också befinner sig i reviret kan ta skada av jakten.

– Det här är kanske sista chansen för varghanen från Galvenreviret att få valpar. Och att ta bort tiken för honom utgör en uppenbar risk för honom att inte få valpar, säger Jan Bergstam, Svenska Rovdjursföreningen.

Länsstyrelsen i sin tur hävdar att jakten på alfahonan är viktig.

– Vi tycker att det är viktigt med skyddsjakt och att man har ett stort problem där uppe. Därför önskar vi att jakten blir av för att minska problemet, men vi respekterar om Naturvårdsverket beslutar att det inte blir av, säger vikarierande enhetschef Carl-Johan Lindström från Länsstyrelsen.

Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket, säger att Naturvårdsverkets kommer att göra den slutliga prövningen av ärendet i sak i början på nästa vecka. Då kommer samtliga kriterier för skyddsjakt på alfahonan att bedömas. Det slutgiltiga beslutet kommer därmed att meddelas någon gång under den veckan.

Jaktbeslut överklagas   1 comment

Från:  SVT Värmlandsnytt

Jan.06, 2014 av Karin Mannberg

http://www.svtplay.se/klipp/2582818/naturskyddsforeningen-vill-stoppa-jakten

 

Naturskyddsföreningen kommer att göra allt för att stoppa vargjakten på fredag trots gårdagens beslut där Naturvårdsverket gav klartecken till jakt.

På trettondagsafton gav Naturvårdsverket klartecken till jakt på 24 vargar i Värmland och tolv i Örebro län med start på fredag. Enligt Naturskyddsföreningen är det ett brott mot EU:s lagstifting att beslutet inte går att överklaga.

– Vi vill ge Förvaltningsrätten chansen att gripa in i det här ärendet, säger Jan Terstad, naturvårdschef på Svenska Naturskyddsföreningen.

Men det här ska ju inte gå att överklaga?

– Nej, och det strider mot EU-rätten.

Ändrade lagen

De två senaste åren har vargjakten stoppats efter överklaganden från flera miljöorganisationer. I våras ändrade den dåvarande regeringen Jaktförordningen så att beslut om vargjakt bara kan överklagas till Naturvårdsverket, och inte till domstol.

Enligt Naturskyddsföreningen är både jaktbeslutet i sig, och det faktum att det inte går att överklaga vidare, ett brott mot EU-rätten.

Tillsammans med Världsnaturfornden och Svenska Rovdjursföreningen har man redan tidigare vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad för att få ett tillfälligt stopp för jakten. Nu kommer miljöorganisationerna även överklaga gårdagens beslut i Naturvårdsverket.

– Den här typen av förvaltningsbeslut ska gå att få överprövade i domstol och inte bara av en myndighet, säger Jan Terstad i Naturskyddsföreningen.

Opulence

Freelancing, Art, and Side Hustles

Jen Dionne's Life Adventures

One Family's Adventures

My Journey to the CrossFit Games

Relentlessly Pursuing Excellence in CrossFit & In Life

AtoZMom's BSF Blog

Where God, Life, & BSF Communities Meet

Wildlife in Deutschland

Naturfotografie von Jan Bürgel

MyYellowFeather

Your guide to style! 💛

European Wilderness Society

Our passion is Wilderness and its wildlife

The Divine Masculine

Striving for the balance between Anima and Animus

On Life and Wildlife

Thoughts on a wild life in wild places

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

emmzeebee.wordpress.com/

A self-confessed blogaholic since January 2017

THE OBSESSIVE WRITER

Because life is too overrated to ignore

Hugh's Views & News  

WordPress & Blogging tips, flash fiction, photography and lots more!

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Over the Border

Man made borders not to limit himself, but to have something to cross. ~Anonymous

Amazing Tangled Grace

A blog about my spiritual journey in the Lord Jesus Christ.

%d bloggers like this: